Algemene Leden Vergadering 2020 SoN

Beste SoN leden,

In ons bericht van 8 j.l. mei heeft het SoN Bestuur akkoord gevraagd om de Algemene ledenvergadering dit jaar digitaal te houden en tevens gevraagd of u voor 31 mei eventuele agendapunten kenbaar wilde maken voor de ALV.

Op deze vraag zijn geen bezwaren binnengekomen en ook zijn er geen agendapunten ontvangen.

Het bestuur is op 3 juni samen geweest (op 1,5m) en heeft de ALV voorbereid. In deze mail zullen we aan de hand van de agenda die als bijlage 1 is meegestuurd de diverse agandapunten toelichten of verwijzen naar de betreffende bijlagen, eveneens nu meegestuurd, en die betrekking hebben op een bepaald agenda punt.

Hieronder volgt dus de vergaderagenda met toelichting en verwijzingen:

1.          Opening en mededelingen door de voorzitter

In 2019 hebben we het 40 jarig bestaan van de SoN gevierd in het Witte kerkje. De SoN ontwikkelt zich goed, is vitaal en we hopen dat deze positieve ontwikkeling zich blijft voortzetten. 

We zagen in 2019 ook het ledenaantal toenemen en de oproep om jongere leden voor te dragen begint zijn vruchten af te werpen.

 

2.          Notulen ALV  april 2019

Zie bijlage 2. 

De notulen zijn in 2019 na de ALV rondgestuurd. Er zijn toen geen opmerkingen ontvangen, dus het voorstel is om de notulen bij deze vast te stellen.

 

3.          Jaarverslag van de penningmeester 2019

Zie bijlage 3

 

4.          Verslag van de kascommissie over 2019

Zie bijlage 4

Het bestuur stelt voor om de penningmeester, onder dank, decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2019.

 

5.          Benoeming leden kascommissie 2020

Dit jaar is Ted de Klerk aftredend. Het bestuur stelt voor om hem, gezien de bijzondere omstandigheden dit jaar, nogmaals voor de periode van 1 jaar te benoemen in de kascommissie.

 

6.          Benoeming bestuursleden

 
Het rooster van aftreden in 2020 is als volgt:

Steven Bemelman                    herkiesbaar in 2022

Rob Timmers                            aftredend en niet herkiesbaar

Nol den Elzen                           herkiesbaar in 2021

Fred van Rooyen                      herkiesbaar in 2021

Ton Wieringa                            herkiesbaar in 2021

Aangezien Rob Timmers niet herkiesbaar is kandideert het bestuur Gert Jan van der Togt om zijn plaats in het bestuur over te nemen. Mocht er bezwaar bestaan tegen deze voordracht of mochten er onder de leden ook geinteresseerden zijn voor deze functie dan hierbij het verzoek dit voor 21 juni 2020 kenbaar te maken bij ondergetekende. Indien er dan geen reacties zijn ontvangen zal Gert Jan worden benoemd.  Uiteraard dankt het bestuur Rob voor zijn inzet voor de SoN de afgelopen jaren. Hieraan zal t.z.t. nog op een passende wijze aandacht worden gegeven.

7.          Activiteiten agenda 2020

Zie bijlage 5. 

Zoals u zult begrijpen is het helaas niet mogelijk op korte termijn activiteiten te organiseren. Het bestuur stelt voor om daarom de activiteiten tot nader order op te schorten. Zo snel de omstandigheden het toelaten zal volgens de dan geldende voorschriften worden gekeken wat er tot de mogelijkheden behoort.

8.          Begroting 2020

Zie bijlage 6

Omdat er dit jaar beperkt activiteiten mogelijk zijn zal er een overschot op de begroting ontstaan. Als er meer inzicht is omtrent de hoogte van dit overschot zal het bestuur met een voorstel komen voor een passende verrekening.

9.          Verslag van de commissies

Hieronder volgt per commissie het verslag van de voorzitter van de betreffende commissie:

Herman Heemskerk voorzitter commissie Clubzaken: Onze commissie bestaat uit  Dirk Hogervorst, John van der Slot ,Steven Bemelman ,  bestuursgedelegeerde Ton Wieringa  en Herman Heemskerk.  De commissie is tevreden over de ontwikkelingen in 2019 . De positieve ontwikkeling vanaf 2017 ,2018 hebben we kunnen voortzetten. Zowel de opkomst bij de SoN –avonden  als de goede sfeer bij onze sociëteit was uitstekend.

Het ledenaantal  is inmiddels uitgegroeid tot 72 leden. Onze oproep aan de leden om  met elkaar vooral jongere nieuwe leden te werven begint zijn vruchten af te werpen. Wij vragen dan ook iedereen om daar vooral mee door te gaan.

Het is jammer dat we ivm de Corona-perikelen niet bij elkaar kunnen komen en dat de allernieuwste leden nog niet of nauwelijks in de gelegenheid zijn geweest om aan de SoN activiteiten deel te nemen. We hopen van harte dat deze situatie niet lang meer zal duren.

De werving staat nu even op een laag pitje.  Zodra we weer actief mogen zijn, zal de commissie Clubzaken dit  met veel enthousiasme weer oppakken.

Piet van Duin voorzitter Sprekers commissie: De commissie bestaat uit  4 personen ( Alfons Morssink, Peter Duivenvoorde,  bestuursgedelegeerde Rob Timmers en Piet van Duin. Wij hebben in 2019 een prachtig jaar gehad met interessante sprekers en bedrijfsbezoeken.

De bijeenkomst in de Witte Kerk ter gelegenheid van ons 40 jaar bestaan was zeker een hoogtepunt.

De commissie is versterkt met Peter Duivenvoorden. Met elkaar proberen wij steeds een mooi programma voor onze leden te bewerkstelligen.

Wij trachten hierbij  steeds  de agenda minimaal  3 maanden vooruit  ingevuld te hebben. We kunnen hierbij de hulp van alle leden goed gebruiken.

Ons verzoek aan alle SoN leden is dan ook om de namen van te bezoeken bedrijven en van potentiële sprekers aan ons op te geven , zodat wij er achteraan kunnen gaan.

We kijken er naar uit om weer actief met de SoN leden  bij elkaar te kunnen komen. 

Gerard Heemskerk voorzitter Feestcommissie: Onze commissie bestaat uit 4 personen (Cock Geerlings, Hans Keijzers, Gerard Klein en Gerard Heemskerk) plus een bestuursgedelegeerde (Nol den Elzen)
Volgens de traditie regelen Cock en ondergetekende de uitgaansdag, terwijl Hans en Gerard Klein de BBQ en de feestavond organiseren.
Op vrijdag 14 juni 2019 verzamelden wij ons met een grote enthousiaste groep bij Cafe De Ruigenhoek en werden daar door Mart verzorgd met een broodje en een kop koffie.
Daarna vertrokken we met een bus naar Van Lent in Amsterdam, waar Koningin Maxima een maand eerder deze gloednieuwe scheepswerf had geopend.
Directeur Peter van Mil gaf ons een rondleiding waarvan iedereen toch wel onder de indruk was. Na de rondleiding togen we met dezelfde bus naar Aalsmeer. In Bar Bistro Joseph aan de Poel werden we vervolgens onthaald met een heerlijk koel drankje, een rondvaart met een sloep en een verzorgd diner!
Om 22 uur reed de bus weer richting Noordwijkerhout en we kunnen spreken van een zeer geslaagde uitgaansdag.
Het tweede evenement van 2019 vond op 30 augustus plaats bij ons lid Martien Geerlings, oftewel in Cafe De Ruigenhoek. Erik Verver en Sjaak Klein waren degene die de BBQ bedienden en de crew van Mart zorgde ervoor dat we helemaal niets te kort kwamen.
Op zaterdag 23 november vond ons jaardiner plaats bij de Hotels van Oranje en wel in Restaurant Dutch, met als gastheer Friso Bouwmeester en Jacques van Hanegem.
Samen met de keuken zorgden zij ervoor dat het aan helemaal niets ontbrak.
Ik wil graag mijn mede commissieleden Cock, Gerard en Hans hartelijk bedanken voor hun enthousiasme en hun inzet.
Rest mij verder nog om te vertellen dat het ons zeer spijt dat de geplande uitgaansdag dit jaar vanwege de Corona niet Is door gegaan. Ik hoop dat de BBQ en de feestavond wel zullen plaatsvinden, maar daar kan ik op dit moment nog geen uitspraak over doen.

10.       Rondvraag

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze mail of over andere zaken die samenhangen met de SoN dan deze graag voor 21 juni 2020 per mail een reactie naar ondergetekende.

11.       Sluiting

Zoals gesteld mocht u willen reageren naar aanleiding van zaken of voorstellen die naar aanleiding van de ALV zijn behandeld of voorgesteld, dan graag voor 21 juni 2020 bij voorkeur per mail een reactie. Indien er dan op de voorstellen, zoals in deze mail verwoord, geen reactie is binnengekomen, worden de voorstellen als besluit beschouwd en gaat het bestuur er van uit dat de leden akkoord zijn met de inhoud van de besproken stukken en dat deze dooor de ALV zijn goedgekeurd en daarmee formeel afgehandeld.

 Vriendelijke groet,

Fred van Rooyen

Secretaris SoN