SoN nieuwsbrief VI

Beste SoN leden, 

Sinds de aanvang van de Corona Crisis hierbij alweer de zesde nieuwsbrief namens uw bestuur. Graag hadden wij bij de start van het nieuwe jaar een concrete datum van de eerst volgende bijeenkomst vermeld, maar helaas is dit nog niet mogelijk. Het goede nieuws is dat Nederland (en de hele wereld) gestart is met het begin van het einde van het Corona virus. De realiteit is dat e.e.a. nog wel de nodige tijd in beslag gaat nemen en dat wij nog geen idee hebben ,wanneer we als SoN  leden bij elkaar mogen komen. Wellicht ergens in het voorjaar of de vroege zomer? Intussen blijven wij in contact met u en zullen wij op de hoogte houden van de ontwikkelingen. 

In deze nieuwsbrief vragen wij u aandacht voor : 

Uw bijdrage wordt  gevraagd : In Nieuwsbrief  nummer 5 vroegen wij u om met ideeën te komen aangaande bedrijfsbezoeken, spreekbeurten en uit te kijken naar potentieel nieuwe SoN -leden.  

Tevens zoeken wij naar een nieuwe Voorzitter Clubzaken. Gezien de positieve  vooruitzichten  en de SoN weldra  haar activiteiten hoopt te hervatten, willen we u graag nogmaals hieraan herinneren om met uw input te komen. Alleen met elkaar houden we Son gezond en leuk voor iedereen! 

Verenigingsjaar 1 mei 2021- 30 april 2022 : 

Zoals wij al aankondigden willen wij de contributie voor het komende jaar gelijk houden met  het huidige jaar en het positieve saldo verrekenen met het door de leden te betalen bedrag. 

Tevens stelt het bestuur voor om alle schema’s van aftreden van het bestuur een jaar vooruit te schuiven. De SoN heeft  i.v.m. de  exceptionele Corona  situatie  straks een jaar min of meer stil gestaan en  het lijkt ons het meest eenvoudig om alles met een jaar op te schorten. Graag horen wij van u of er eventueel bezwaren zijn of dat er andere suggesties zijn.  

 Bijdrage € 250,- aan  actie Support Verenigen De Schelft.   

De brand in de Schelft heeft een diepe indruk gemaakt op alle inwoners van Noordwijkerhout. 

Voor welke  Noordwijkerhouter heeft de Schelft en het verenigingsleven geen betekenis? 

Door een aantal vrijwilligers is er de stichting Support Verenigingen De Schelft opgericht en zijn er inmiddels allerlei acties opgezet met het doel zo veel mogelijk geld op te halen om de verenigingen te helpen om ze zo zorgeloos weer te laten opstarten. Immers, de verenigingen vormen het hart van de samenleving ons mooie dorp. 

Het bestuur van de SoN heeft unaniem besloten om de betrokkenheid  van onze Sociëteit namens alle leden tot uitdrukking te brengen en een  eenmalige gift te doen van  € 250,-. 

Wij vertrouwen erop u allen hierbij weer optimaal geïnformeerd te hebben en wensen iedereen de komende tijd al het goede toe en vooral een goede gezondheid. 

Tot snel en met vriendelijke groeten, 

Son Bestuur 

SoN nieuwsbrief V

Beste SoN leden, 

Graag informeert het bestuur u als volgt: 

Wij hopen dat alle SoN leden deze nieuwsbrief in goede gezondheid ontvangen.

Gezien de Cornona perikelen hebben wij de laatste tijd onderling uitsluitend via onze bestuurs-app en per mail gecommuniceerd. Dat was natuurlijk veel minder gezellig , maar alles is beter dan niets ! Graag houden wij hierbij  iedereen op de hoogte omtrent de SoN -ontwikkelingen. 

Voor zover onze informatie strekt zijn er onder de SoN leden geen verontrustende omstandigheden te melden. We krijgen positieve reacties op de diverse nieuwsbrieven en unaniem horen wij dat de leden zoals Noordwijkerhouters nu eenmaal zijn,  nuchter naar de feiten kijken en dat zodra de ons door het Coronavirus opgelegde beperkingen achter verleden tijd zijn  iedereen weer met enthousiasme de SoN activiteiten zal voortzetten.  

Vooruitblik SoN activiteiten: 

Gezien de laatste berichten van de overheid en in de media is de verwachting dat we eerst pas ergens in het eerste of tweede kartaal van het volgend jaar bij elkaar kunnen komen.                                        

Dat betekent dus helaas dat we in 2020 geen jaardiner zullen hebben en misschien zal onze eerste bijeenkomst in januari ook nog niet mogelijk zijn.  Zodra er een weer mogelijkheden zijn zal het bestuur tot actie overgaan. Wellicht dan eerst te starten met een borrel en daarna weer met een spreker. We houden alle opties open. Mochten er leden zijn met ideeen en suggesties laat het ons dan weten. 

Wat kunnen de SoN leden intussen wèl doen ? 

Graag willen wij samen met de commissies -zodra het weer kan -een mooi SoN programma in elkaar zetten!  Daar kan iedereen aan mee werken:  

-Kom met voorstellen over sprekers en bedrijfsbezoeken.

-De SoN zoekt nog steeds naar nieuwe leden, bij voorkeur onder de 55 jaar om zo de  leeftijdsopbouw van het ledenbestand in balans te houden.   

 – ideeen over de jaarlijkse uitgangsdag zijn van harte welkom. 

 -geschikte locaties voor een zomerborrel en het jaardiner , laat het weten… 

Geef uw informatie svp door aan de voorzitters van de commissies of aan het bestuur. 

Nieuwe voorzitter Commissie Clubzaken gezocht! 

Na zich een aantal jaren met veel enthousiasme en succes voor Clubzaken ingezet te hebben , heeft Herman Heemskerk aangegeven dat zodra een enthousiaste opvolger gevonden is , hij het stokje graag wil overdragen. Tot die tijd zal hij als voorzitter aanblijven . Herman geeft aan dat het voor de sociëteit goed is om tijdig een opvolger te vinden , om zo de verdere verjonging en de continuïteit van de SoN te waarborgen. De  SoN heeft de inzet  van Herman altijd enorm gewaardeerd en betreurt het dat Herman er mee wil stoppen, maar respecteren zijn beslissing natuurlijk. Herman blijft gelukkig gewoon onder ons en wil ruimte maken voor vernieuwing. Een positieve visie vinden wij ! 

Clubzaken is een belangrijk onderdeel binnen de SoN. Clubzaken coördineert en stimuleert de ledenwerving en volgt en bewaakt het wel en wee van de doelstellingen die we ons als SoN hebben gesteld. 

Een ieder kan zich kandidaat stellen of een suggestie doen. Graag ter attentie van onze voorzitter Steven Bemelman. 

Contributie SoN jaar 1 mei 2021 tot 1 mei 2022: 

Conform het reglement zullen wij in april 2021 de leden het bedrag van de contributie voor het nieuwe jaar voorstellen. Door de beperkte activiteiten is de verwachting dat we dit jaar een ruim positief saldo zullen overhouden. Nu al willen wij  u informeren dat wij dit saldo  in het volgende boekjaar in zijn geheel  met de contributie 2021-2022 zullen verrekenen. Details zullen tzt door onze penningmeester bekend gemaakt worden. 

Wij vertrouwen erop u allen hierbij weer optimaal geïnformeerd te hebben en wensen iedereen de komende tijd al het goede toe in vooral een goede gezondheid. 

Tot snel en met vriendelijke groeten, 

SoN Bestuur 

SoN-avond 8 oktober afgelast

 Beste leden van de SoN,
Ongetwijfeld heeft u de laatste berichten met betrekking tot de richtlijnen ter bestrijding van het Corona virus ook meegekregen. We hebben gisteravond binnen het SoN bestuur besproken wat de gevolgen van de aangescherpte maatregelen voor onze geplande bijeenkomst zijn. En tot onze grote spijt hebben we moeten besluiten dat het niet verantwoord is om deze door te laten gaan. Bij deze bericht ik u dus namens het SoN bestuur dat de bijeenkomst op donderdag 8 oktober a.s. helaas is afgelast.
Uiteraard zullen we zo snel de omstandigheden het toelaten een nieuw initiatief ontplooien maar voor nu is het jammer genoeg niet anders. We vertrouwen er op dat u begrip kunt opbrengen voor dit besluit en hopen u spoedig weer in gezondheid te kunnen treffen.

Met vriendelijke groeten, 

Namens het SoN-Bestuur ,

F. van R. secretaris.

Uitnodiging SoN-avond 8 oktober

 Beste leden van de SoN,
In de nieuwsbrief van 28 augustus hebben wij u gevraagd de avond van 8 oktober a.s. vrij te houden.
Daarom nodig ik u met veel plezier uit,  onder voorbehoud van eventuele aanpassingen in de RIVM -richtlijnen, voor de SoN avond op donderdag 8 oktober. Deze avond zal wederom worden gehouden in Tespelduin en de aanvang is om 20.00 uur.  In overleg met het management van Tespelduin zullen wij ervoor zorgen dat de 1,5 meter en overige RIVM-richtlijnen kunnen worden nageleefd. Conform de RIVM richtlijnen is het noodzakelijk dat we tijdig en precies weten hoeveel leden er komen. Daarom vragen wij een ieder om voor zondag 4 oktober  via een korte mail naar noldenelzen@planet.nl en niet te replyen naar iedereen, aan te geven of je wel of niet komt.
Zonder aanmelding toch komen kan dus helaas niet!
Uiteraard is de avond bedoeld om de sociale contacten te onderhouden maar op dit moment zijn we ook druk doende om een spreker te vinden. Echter tot op heden hebben we nog geen bevestiging daarvan ontvangen. Zodra hierover meer bekend is wordt dit per mail met u gedeeld.
Wij  hopen op een ruime opkomst, vertrouwen erop dat  iedereen de Coronarichtlijnen zal naleven en hopelijk tot ziens op de 8e!

Met vriendelijke groeten, 

Namens het SoN-Bestuur ,

F. v R. secretaris.

SoN nieuwsbrief IV

Beste SoN leden, 

Op woensdagavond 26 augustus is het bestuur voor een tussentijdse bespreking bij elkaar geweest. Graag berichten wij jullie als volgt in onderstaande vierde SoN-nieuwbrief: 

 Evaluatie juli zomerborrel in Corona-tijd: 

De jaarlijkse augustus zomerborrel is positief verlopen. Met een opkomst van ca. 33 leden hebben wij op landgoed Tespelduyn van een gezellige en goed verzorgde borrel kunnen genieten. Eindelijk waren wij als Sociëteit weer eens bij elkaar en tot in de kleine uurtjes werd er uitgebreid bijgepraat. Complimenten voor ons allen voor het nakomen van de Corona richtlijnen. Hierdoor zijn er geen problemen ontstaan en konden wij als bestuur deze proefbijeenkomst als geslaagd beschouwen. 

Hoe gaan wij de komende maanden verder met het SoN-programma ? 

Uitgangspunt is dat de planning gemaakt wordt op basis van de huidige kennis over Corona en volgens de richtlijnen die door de overheid bepaald worden (RIVM). Onze huidige conclusie is dat maandelijkse bijeenkomsten op binnenlocaties zoals het Wapen vooralsnog niet gewenst zijn en dat wij de komende tijd willen focussen op wat dan wel kan. Omdat de situatie en de kennis met regelmaat veranderen kijken wij steeds met een stapje tegelijk vooruit . In navolging van de succesvol verlopen augustus borrel willen wij bij voldoende belangstelling weer een Coronaveilige bijeenkomst organiseren. In overleg met de programma commissie al dan niet met een spreker. Het bestuur zal voor een geschikte locatie zorgen , die aan alle richtlijnen van het RIVM voldoet. De details over deze bijeenkomst zullen wij tijdig bekend maken.  Intussen ons verzoek hierbij om, de avond van donderdag 8 oktober voor de eerst volgende SoN bijeenkomst in de agenda te blokkeren. Alle overige data van het programma vervallen hierbij. Het voornemen is om elke 2 maanden een bijeenkomst te organiseren. Zodra het Corona virus bedwongen is , zullen wij weer overgaan tot de maandelijkse bijeenkomsten. 

Het nieuwe SoN logo: 

Tijdens de zomerborrel maakte onze voorzitter bekend dat een ruime meerderheid voor het logo nummer 2 gekozen heeft. Dit mooie en eigentijdse logo zullen wij  vanaf nu bij al onze uitingen gebruiken. Het nieuwe logo is bovenaan deze pagina te zien. 

Beheer van de SoN -Website overgedragen. 

Afgelopen maand heeft onze voorzitter het beheer van de Web-site overgedragen aan D. vd K. Hiermee bedanken wij de voorzitter die het al die tijd op zich genomen heeft en bedanken wij de nieuwe webmaster die gehoor heeft gegeven aan de oproep om actief bij te dagen aan de SoN organisatie . Mochten er meer leden zijn die geïnteresseerd zijn om actief mee te werken aan het wel en wee van onze Sociëteit, laat dit dan bij onze Voorzitter weten of meldt het bij de commissie Clubzaken.  

Opzeggen lidmaatschap L. vd W: 

Tot onze spijt heeft L. vd W., na 17 jaar lid van de SoN geweest te zijn, ons laten weten  dat  hij zijn lidmaatschap  per 1 mei j.l. zal beëindigen.  Onze voorzitter heeft hem in een persoonlijk gesprek namens iedereen bedankt voor zijn betrokkenheid en wenst hem namens ons allen voor de toekomst al het goede toe. 

Het bestuur vertrouwt erop dat we met de nieuwsbrieven jullie zo goed als mogelijk informeren . Mochten er ideeen, vragen, suggesties zijn laat het ons dan weten, intussen zien wij graag iedereen weer op donderdag, 8 oktober vanaf 20.00 uur. 

Met vriendelijke groeten, 

SoN Bestuur 

Algemene Leden Vergadering 2020 SoN

Beste SoN leden,

In ons bericht van 8 j.l. mei heeft het SoN Bestuur akkoord gevraagd om de Algemene ledenvergadering dit jaar digitaal te houden en tevens gevraagd of u voor 31 mei eventuele agendapunten kenbaar wilde maken voor de ALV.

Op deze vraag zijn geen bezwaren binnengekomen en ook zijn er geen agendapunten ontvangen.

Het bestuur is op 3 juni samen geweest (op 1,5m) en heeft de ALV voorbereid. In deze mail zullen we aan de hand van de agenda die als bijlage 1 is meegestuurd de diverse agandapunten toelichten of verwijzen naar de betreffende bijlagen, eveneens nu meegestuurd, en die betrekking hebben op een bepaald agenda punt.

Hieronder volgt dus de vergaderagenda met toelichting en verwijzingen:

1.          Opening en mededelingen door de voorzitter

In 2019 hebben we het 40 jarig bestaan van de SoN gevierd in het Witte kerkje. De SoN ontwikkelt zich goed, is vitaal en we hopen dat deze positieve ontwikkeling zich blijft voortzetten. 

We zagen in 2019 ook het ledenaantal toenemen en de oproep om jongere leden voor te dragen begint zijn vruchten af te werpen.

 

2.          Notulen ALV  april 2019

Zie bijlage 2. 

De notulen zijn in 2019 na de ALV rondgestuurd. Er zijn toen geen opmerkingen ontvangen, dus het voorstel is om de notulen bij deze vast te stellen.

 

3.          Jaarverslag van de penningmeester 2019

Zie bijlage 3

 

4.          Verslag van de kascommissie over 2019

Zie bijlage 4

Het bestuur stelt voor om de penningmeester, onder dank, decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2019.

 

5.          Benoeming leden kascommissie 2020

Dit jaar is Ted de Klerk aftredend. Het bestuur stelt voor om hem, gezien de bijzondere omstandigheden dit jaar, nogmaals voor de periode van 1 jaar te benoemen in de kascommissie.

 

6.          Benoeming bestuursleden

 
Het rooster van aftreden in 2020 is als volgt:

Steven Bemelman                    herkiesbaar in 2022

Rob Timmers                            aftredend en niet herkiesbaar

Nol den Elzen                           herkiesbaar in 2021

Fred van Rooyen                      herkiesbaar in 2021

Ton Wieringa                            herkiesbaar in 2021

Aangezien Rob Timmers niet herkiesbaar is kandideert het bestuur Gert Jan van der Togt om zijn plaats in het bestuur over te nemen. Mocht er bezwaar bestaan tegen deze voordracht of mochten er onder de leden ook geinteresseerden zijn voor deze functie dan hierbij het verzoek dit voor 21 juni 2020 kenbaar te maken bij ondergetekende. Indien er dan geen reacties zijn ontvangen zal Gert Jan worden benoemd.  Uiteraard dankt het bestuur Rob voor zijn inzet voor de SoN de afgelopen jaren. Hieraan zal t.z.t. nog op een passende wijze aandacht worden gegeven.

7.          Activiteiten agenda 2020

Zie bijlage 5. 

Zoals u zult begrijpen is het helaas niet mogelijk op korte termijn activiteiten te organiseren. Het bestuur stelt voor om daarom de activiteiten tot nader order op te schorten. Zo snel de omstandigheden het toelaten zal volgens de dan geldende voorschriften worden gekeken wat er tot de mogelijkheden behoort.

8.          Begroting 2020

Zie bijlage 6

Omdat er dit jaar beperkt activiteiten mogelijk zijn zal er een overschot op de begroting ontstaan. Als er meer inzicht is omtrent de hoogte van dit overschot zal het bestuur met een voorstel komen voor een passende verrekening.

9.          Verslag van de commissies

Hieronder volgt per commissie het verslag van de voorzitter van de betreffende commissie:

Herman Heemskerk voorzitter commissie Clubzaken: Onze commissie bestaat uit  Dirk Hogervorst, John van der Slot ,Steven Bemelman ,  bestuursgedelegeerde Ton Wieringa  en Herman Heemskerk.  De commissie is tevreden over de ontwikkelingen in 2019 . De positieve ontwikkeling vanaf 2017 ,2018 hebben we kunnen voortzetten. Zowel de opkomst bij de SoN –avonden  als de goede sfeer bij onze sociëteit was uitstekend.

Het ledenaantal  is inmiddels uitgegroeid tot 72 leden. Onze oproep aan de leden om  met elkaar vooral jongere nieuwe leden te werven begint zijn vruchten af te werpen. Wij vragen dan ook iedereen om daar vooral mee door te gaan.

Het is jammer dat we ivm de Corona-perikelen niet bij elkaar kunnen komen en dat de allernieuwste leden nog niet of nauwelijks in de gelegenheid zijn geweest om aan de SoN activiteiten deel te nemen. We hopen van harte dat deze situatie niet lang meer zal duren.

De werving staat nu even op een laag pitje.  Zodra we weer actief mogen zijn, zal de commissie Clubzaken dit  met veel enthousiasme weer oppakken.

Piet van Duin voorzitter Sprekers commissie: De commissie bestaat uit  4 personen ( Alfons Morssink, Peter Duivenvoorde,  bestuursgedelegeerde Rob Timmers en Piet van Duin. Wij hebben in 2019 een prachtig jaar gehad met interessante sprekers en bedrijfsbezoeken.

De bijeenkomst in de Witte Kerk ter gelegenheid van ons 40 jaar bestaan was zeker een hoogtepunt.

De commissie is versterkt met Peter Duivenvoorden. Met elkaar proberen wij steeds een mooi programma voor onze leden te bewerkstelligen.

Wij trachten hierbij  steeds  de agenda minimaal  3 maanden vooruit  ingevuld te hebben. We kunnen hierbij de hulp van alle leden goed gebruiken.

Ons verzoek aan alle SoN leden is dan ook om de namen van te bezoeken bedrijven en van potentiële sprekers aan ons op te geven , zodat wij er achteraan kunnen gaan.

We kijken er naar uit om weer actief met de SoN leden  bij elkaar te kunnen komen. 

Gerard Heemskerk voorzitter Feestcommissie: Onze commissie bestaat uit 4 personen (Cock Geerlings, Hans Keijzers, Gerard Klein en Gerard Heemskerk) plus een bestuursgedelegeerde (Nol den Elzen)
Volgens de traditie regelen Cock en ondergetekende de uitgaansdag, terwijl Hans en Gerard Klein de BBQ en de feestavond organiseren.
Op vrijdag 14 juni 2019 verzamelden wij ons met een grote enthousiaste groep bij Cafe De Ruigenhoek en werden daar door Mart verzorgd met een broodje en een kop koffie.
Daarna vertrokken we met een bus naar Van Lent in Amsterdam, waar Koningin Maxima een maand eerder deze gloednieuwe scheepswerf had geopend.
Directeur Peter van Mil gaf ons een rondleiding waarvan iedereen toch wel onder de indruk was. Na de rondleiding togen we met dezelfde bus naar Aalsmeer. In Bar Bistro Joseph aan de Poel werden we vervolgens onthaald met een heerlijk koel drankje, een rondvaart met een sloep en een verzorgd diner!
Om 22 uur reed de bus weer richting Noordwijkerhout en we kunnen spreken van een zeer geslaagde uitgaansdag.
Het tweede evenement van 2019 vond op 30 augustus plaats bij ons lid Martien Geerlings, oftewel in Cafe De Ruigenhoek. Erik Verver en Sjaak Klein waren degene die de BBQ bedienden en de crew van Mart zorgde ervoor dat we helemaal niets te kort kwamen.
Op zaterdag 23 november vond ons jaardiner plaats bij de Hotels van Oranje en wel in Restaurant Dutch, met als gastheer Friso Bouwmeester en Jacques van Hanegem.
Samen met de keuken zorgden zij ervoor dat het aan helemaal niets ontbrak.
Ik wil graag mijn mede commissieleden Cock, Gerard en Hans hartelijk bedanken voor hun enthousiasme en hun inzet.
Rest mij verder nog om te vertellen dat het ons zeer spijt dat de geplande uitgaansdag dit jaar vanwege de Corona niet Is door gegaan. Ik hoop dat de BBQ en de feestavond wel zullen plaatsvinden, maar daar kan ik op dit moment nog geen uitspraak over doen.

10.       Rondvraag

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze mail of over andere zaken die samenhangen met de SoN dan deze graag voor 21 juni 2020 per mail een reactie naar ondergetekende.

11.       Sluiting

Zoals gesteld mocht u willen reageren naar aanleiding van zaken of voorstellen die naar aanleiding van de ALV zijn behandeld of voorgesteld, dan graag voor 21 juni 2020 bij voorkeur per mail een reactie. Indien er dan op de voorstellen, zoals in deze mail verwoord, geen reactie is binnengekomen, worden de voorstellen als besluit beschouwd en gaat het bestuur er van uit dat de leden akkoord zijn met de inhoud van de besproken stukken en dat deze dooor de ALV zijn goedgekeurd en daarmee formeel afgehandeld.

 Vriendelijke groet,

Fred van Rooyen

Secretaris SoN