SoN nieuwsbrief IV

Beste SoN leden, 

Op woensdagavond 26 augustus is het bestuur voor een tussentijdse bespreking bij elkaar geweest. Graag berichten wij jullie als volgt in onderstaande vierde SoN-nieuwbrief: 

 Evaluatie juli zomerborrel in Corona-tijd: 

De jaarlijkse augustus zomerborrel is positief verlopen. Met een opkomst van ca. 33 leden hebben wij op landgoed Tespelduyn van een gezellige en goed verzorgde borrel kunnen genieten. Eindelijk waren wij als Sociëteit weer eens bij elkaar en tot in de kleine uurtjes werd er uitgebreid bijgepraat. Complimenten voor ons allen voor het nakomen van de Corona richtlijnen. Hierdoor zijn er geen problemen ontstaan en konden wij als bestuur deze proefbijeenkomst als geslaagd beschouwen. 

Hoe gaan wij de komende maanden verder met het SoN-programma ? 

Uitgangspunt is dat de planning gemaakt wordt op basis van de huidige kennis over Corona en volgens de richtlijnen die door de overheid bepaald worden (RIVM). Onze huidige conclusie is dat maandelijkse bijeenkomsten op binnenlocaties zoals het Wapen vooralsnog niet gewenst zijn en dat wij de komende tijd willen focussen op wat dan wel kan. Omdat de situatie en de kennis met regelmaat veranderen kijken wij steeds met een stapje tegelijk vooruit . In navolging van de succesvol verlopen augustus borrel willen wij bij voldoende belangstelling weer een Coronaveilige bijeenkomst organiseren. In overleg met de programma commissie al dan niet met een spreker. Het bestuur zal voor een geschikte locatie zorgen , die aan alle richtlijnen van het RIVM voldoet. De details over deze bijeenkomst zullen wij tijdig bekend maken.  Intussen ons verzoek hierbij om, de avond van donderdag 8 oktober voor de eerst volgende SoN bijeenkomst in de agenda te blokkeren. Alle overige data van het programma vervallen hierbij. Het voornemen is om elke 2 maanden een bijeenkomst te organiseren. Zodra het Corona virus bedwongen is , zullen wij weer overgaan tot de maandelijkse bijeenkomsten. 

Het nieuwe SoN logo: 

Tijdens de zomerborrel maakte onze voorzitter bekend dat een ruime meerderheid voor het logo nummer 2 gekozen heeft. Dit mooie en eigentijdse logo zullen wij  vanaf nu bij al onze uitingen gebruiken. Het nieuwe logo is bovenaan deze pagina te zien. 

Beheer van de SoN -Website overgedragen. 

Afgelopen maand heeft onze voorzitter het beheer van de Web-site overgedragen aan D. vd K. Hiermee bedanken wij de voorzitter die het al die tijd op zich genomen heeft en bedanken wij de nieuwe webmaster die gehoor heeft gegeven aan de oproep om actief bij te dagen aan de SoN organisatie . Mochten er meer leden zijn die geïnteresseerd zijn om actief mee te werken aan het wel en wee van onze Sociëteit, laat dit dan bij onze Voorzitter weten of meldt het bij de commissie Clubzaken.  

Opzeggen lidmaatschap L. vd W: 

Tot onze spijt heeft L. vd W., na 17 jaar lid van de SoN geweest te zijn, ons laten weten  dat  hij zijn lidmaatschap  per 1 mei j.l. zal beëindigen.  Onze voorzitter heeft hem in een persoonlijk gesprek namens iedereen bedankt voor zijn betrokkenheid en wenst hem namens ons allen voor de toekomst al het goede toe. 

Het bestuur vertrouwt erop dat we met de nieuwsbrieven jullie zo goed als mogelijk informeren . Mochten er ideeen, vragen, suggesties zijn laat het ons dan weten, intussen zien wij graag iedereen weer op donderdag, 8 oktober vanaf 20.00 uur. 

Met vriendelijke groeten, 

SoN Bestuur 

Algemene Leden Vergadering 2020 SoN

Beste SoN leden,

In ons bericht van 8 j.l. mei heeft het SoN Bestuur akkoord gevraagd om de Algemene ledenvergadering dit jaar digitaal te houden en tevens gevraagd of u voor 31 mei eventuele agendapunten kenbaar wilde maken voor de ALV.

Op deze vraag zijn geen bezwaren binnengekomen en ook zijn er geen agendapunten ontvangen.

Het bestuur is op 3 juni samen geweest (op 1,5m) en heeft de ALV voorbereid. In deze mail zullen we aan de hand van de agenda die als bijlage 1 is meegestuurd de diverse agandapunten toelichten of verwijzen naar de betreffende bijlagen, eveneens nu meegestuurd, en die betrekking hebben op een bepaald agenda punt.

Hieronder volgt dus de vergaderagenda met toelichting en verwijzingen:

1.          Opening en mededelingen door de voorzitter

In 2019 hebben we het 40 jarig bestaan van de SoN gevierd in het Witte kerkje. De SoN ontwikkelt zich goed, is vitaal en we hopen dat deze positieve ontwikkeling zich blijft voortzetten. 

We zagen in 2019 ook het ledenaantal toenemen en de oproep om jongere leden voor te dragen begint zijn vruchten af te werpen.

 

2.          Notulen ALV  april 2019

Zie bijlage 2. 

De notulen zijn in 2019 na de ALV rondgestuurd. Er zijn toen geen opmerkingen ontvangen, dus het voorstel is om de notulen bij deze vast te stellen.

 

3.          Jaarverslag van de penningmeester 2019

Zie bijlage 3

 

4.          Verslag van de kascommissie over 2019

Zie bijlage 4

Het bestuur stelt voor om de penningmeester, onder dank, decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2019.

 

5.          Benoeming leden kascommissie 2020

Dit jaar is Ted de Klerk aftredend. Het bestuur stelt voor om hem, gezien de bijzondere omstandigheden dit jaar, nogmaals voor de periode van 1 jaar te benoemen in de kascommissie.

 

6.          Benoeming bestuursleden

 
Het rooster van aftreden in 2020 is als volgt:

Steven Bemelman                    herkiesbaar in 2022

Rob Timmers                            aftredend en niet herkiesbaar

Nol den Elzen                           herkiesbaar in 2021

Fred van Rooyen                      herkiesbaar in 2021

Ton Wieringa                            herkiesbaar in 2021

Aangezien Rob Timmers niet herkiesbaar is kandideert het bestuur Gert Jan van der Togt om zijn plaats in het bestuur over te nemen. Mocht er bezwaar bestaan tegen deze voordracht of mochten er onder de leden ook geinteresseerden zijn voor deze functie dan hierbij het verzoek dit voor 21 juni 2020 kenbaar te maken bij ondergetekende. Indien er dan geen reacties zijn ontvangen zal Gert Jan worden benoemd.  Uiteraard dankt het bestuur Rob voor zijn inzet voor de SoN de afgelopen jaren. Hieraan zal t.z.t. nog op een passende wijze aandacht worden gegeven.

7.          Activiteiten agenda 2020

Zie bijlage 5. 

Zoals u zult begrijpen is het helaas niet mogelijk op korte termijn activiteiten te organiseren. Het bestuur stelt voor om daarom de activiteiten tot nader order op te schorten. Zo snel de omstandigheden het toelaten zal volgens de dan geldende voorschriften worden gekeken wat er tot de mogelijkheden behoort.

8.          Begroting 2020

Zie bijlage 6

Omdat er dit jaar beperkt activiteiten mogelijk zijn zal er een overschot op de begroting ontstaan. Als er meer inzicht is omtrent de hoogte van dit overschot zal het bestuur met een voorstel komen voor een passende verrekening.

9.          Verslag van de commissies

Hieronder volgt per commissie het verslag van de voorzitter van de betreffende commissie:

Herman Heemskerk voorzitter commissie Clubzaken: Onze commissie bestaat uit  Dirk Hogervorst, John van der Slot ,Steven Bemelman ,  bestuursgedelegeerde Ton Wieringa  en Herman Heemskerk.  De commissie is tevreden over de ontwikkelingen in 2019 . De positieve ontwikkeling vanaf 2017 ,2018 hebben we kunnen voortzetten. Zowel de opkomst bij de SoN –avonden  als de goede sfeer bij onze sociëteit was uitstekend.

Het ledenaantal  is inmiddels uitgegroeid tot 72 leden. Onze oproep aan de leden om  met elkaar vooral jongere nieuwe leden te werven begint zijn vruchten af te werpen. Wij vragen dan ook iedereen om daar vooral mee door te gaan.

Het is jammer dat we ivm de Corona-perikelen niet bij elkaar kunnen komen en dat de allernieuwste leden nog niet of nauwelijks in de gelegenheid zijn geweest om aan de SoN activiteiten deel te nemen. We hopen van harte dat deze situatie niet lang meer zal duren.

De werving staat nu even op een laag pitje.  Zodra we weer actief mogen zijn, zal de commissie Clubzaken dit  met veel enthousiasme weer oppakken.

Piet van Duin voorzitter Sprekers commissie: De commissie bestaat uit  4 personen ( Alfons Morssink, Peter Duivenvoorde,  bestuursgedelegeerde Rob Timmers en Piet van Duin. Wij hebben in 2019 een prachtig jaar gehad met interessante sprekers en bedrijfsbezoeken.

De bijeenkomst in de Witte Kerk ter gelegenheid van ons 40 jaar bestaan was zeker een hoogtepunt.

De commissie is versterkt met Peter Duivenvoorden. Met elkaar proberen wij steeds een mooi programma voor onze leden te bewerkstelligen.

Wij trachten hierbij  steeds  de agenda minimaal  3 maanden vooruit  ingevuld te hebben. We kunnen hierbij de hulp van alle leden goed gebruiken.

Ons verzoek aan alle SoN leden is dan ook om de namen van te bezoeken bedrijven en van potentiële sprekers aan ons op te geven , zodat wij er achteraan kunnen gaan.

We kijken er naar uit om weer actief met de SoN leden  bij elkaar te kunnen komen. 

Gerard Heemskerk voorzitter Feestcommissie: Onze commissie bestaat uit 4 personen (Cock Geerlings, Hans Keijzers, Gerard Klein en Gerard Heemskerk) plus een bestuursgedelegeerde (Nol den Elzen)
Volgens de traditie regelen Cock en ondergetekende de uitgaansdag, terwijl Hans en Gerard Klein de BBQ en de feestavond organiseren.
Op vrijdag 14 juni 2019 verzamelden wij ons met een grote enthousiaste groep bij Cafe De Ruigenhoek en werden daar door Mart verzorgd met een broodje en een kop koffie.
Daarna vertrokken we met een bus naar Van Lent in Amsterdam, waar Koningin Maxima een maand eerder deze gloednieuwe scheepswerf had geopend.
Directeur Peter van Mil gaf ons een rondleiding waarvan iedereen toch wel onder de indruk was. Na de rondleiding togen we met dezelfde bus naar Aalsmeer. In Bar Bistro Joseph aan de Poel werden we vervolgens onthaald met een heerlijk koel drankje, een rondvaart met een sloep en een verzorgd diner!
Om 22 uur reed de bus weer richting Noordwijkerhout en we kunnen spreken van een zeer geslaagde uitgaansdag.
Het tweede evenement van 2019 vond op 30 augustus plaats bij ons lid Martien Geerlings, oftewel in Cafe De Ruigenhoek. Erik Verver en Sjaak Klein waren degene die de BBQ bedienden en de crew van Mart zorgde ervoor dat we helemaal niets te kort kwamen.
Op zaterdag 23 november vond ons jaardiner plaats bij de Hotels van Oranje en wel in Restaurant Dutch, met als gastheer Friso Bouwmeester en Jacques van Hanegem.
Samen met de keuken zorgden zij ervoor dat het aan helemaal niets ontbrak.
Ik wil graag mijn mede commissieleden Cock, Gerard en Hans hartelijk bedanken voor hun enthousiasme en hun inzet.
Rest mij verder nog om te vertellen dat het ons zeer spijt dat de geplande uitgaansdag dit jaar vanwege de Corona niet Is door gegaan. Ik hoop dat de BBQ en de feestavond wel zullen plaatsvinden, maar daar kan ik op dit moment nog geen uitspraak over doen.

10.       Rondvraag

Mochten er vragen zijn naar aanleiding van deze mail of over andere zaken die samenhangen met de SoN dan deze graag voor 21 juni 2020 per mail een reactie naar ondergetekende.

11.       Sluiting

Zoals gesteld mocht u willen reageren naar aanleiding van zaken of voorstellen die naar aanleiding van de ALV zijn behandeld of voorgesteld, dan graag voor 21 juni 2020 bij voorkeur per mail een reactie. Indien er dan op de voorstellen, zoals in deze mail verwoord, geen reactie is binnengekomen, worden de voorstellen als besluit beschouwd en gaat het bestuur er van uit dat de leden akkoord zijn met de inhoud van de besproken stukken en dat deze dooor de ALV zijn goedgekeurd en daarmee formeel afgehandeld.

 Vriendelijke groet,

Fred van Rooyen

Secretaris SoN

Het jaar 2020 ……..

Beste SoN leden ,

Helaas zijn wij allen nog steeds in de greep van het Corona-virus en leven wij in ongekende omstandigheden.

Het raakt ons in meer of minder mate allemaal, waarbij we ons realiseren dat er onder ons leden zijn die met hun bedrijfsvoering extra zwaar worden geraakt en voor grote economische uitdagingen staan.

Voor wat betreft de activiteiten van onze Sociëteit hebben wij na de drie succesvolle en goed bezochte  bijeenkomsten in januari ( presentatie Henk Waling, Openbaar Vervoer),13 februari ( De Waterstof –auto in Studio Royal ) en 12 maart ( bezoek en diner KTS ) helaas alle geplande activiteiten tijdelijk op hold moeten zetten.

Op 9 maart zijn wij als bestuur, samen met de voorzitters van de Commissies bij elkaar geweest en hebben wij over de voorbereiding  van de ALV en komende jaaractiviteiten van gedachten gewisseld.

Op 25 maart informeerden wij u dat op basis van de genomen overheidsmaatregelen wij in het gunstigste geval wellicht pas op 11 juni bij elkaar kunnen komen.

Op 21 april zal de overheid bekend maken wat de nieuwe richtlijnen betreffende de Corona-perikelen zullen zijn , en zal het bestuur  vervolgens  bekijken wat dit voor onze SoN- activiteiten voor invloed heeft.

De bestuursleden houden met regelmaat onderling contact met elkaar betreffende onze sociëteit. Onze penningmeester  zal begin mei de gebruikelijke factuur voor de contributie versturen. Het  bedrag is gelijk aan het laatste jaar. Mochten wij het komend jaar door de omstandigheden een meer dan gebruikelijk saldo overhouden , zullen wij dit in overleg met de leden verwerken in de contributie van het jaar daarop of verrekenen  met de eigen bijdrage van het jaardiner.

De komende tijd zullen wij u met regelmaat blijven informeren . Zijn er intussen vragen , ideeën, suggesties  laat het dan aan ons via de secretaris weten , of bel ons even ….

Wij zien er naar  uit , dat we zo snel mogelijk weer  in “normale “omstandigheden kunnen leven en kijken uit naar een spoedig en gezond weerzien en wensen intussen iedereen veel sterkte, wijsheid en succes in deze bijzondere en uitdagende tijden.

Namens het Bestuur ,

Steven Bemelman

Voorzitter SoN

12-Maart Son avond bij de KTS te Voorhout

 SoN-avond van donderdag 12 maart.
Ook deze avond zal “op locatie” plaatsvinden. We zijn, na in navolging van de bijzonder interessante avond vorig jaar, wederom te gast bij het Teylingen College, afdeling KTS, Leidsevaart 4 te Voorhout.

Deze avond zullen Lisanne Bergman en Roos Houwaart van RAL-92 samen met een van de leerkrachten ons het compleet vernieuwde techniek lokaal tonen. Dit lokaal is ingericht volgens de laatste stand der zaken op onderwijs en techniek gebied. Lisanne en Roos hebben, als stylist, het lokaal ingericht en Lisanne zal hierover ook een presentatie geven.

Daarnaast wordt er ook deze avond door de leerlingen van het Teylingen College een compleet verzorgd diner voor ons bereid. De leerlingen worden hierbij ook deze keer weeraangestuurd door Arjan Houwaart en begeleid door meester kok Jean Jacques Menanteau.

Voor bijpassende wijn en andere dranken wordt gezorgd.

Deze avond begint wel eerder dan normaal. De inloop in restaurant “De jonge garde” is tussen 17.00 en 17.30 uur met aperitief aan de bar.
Vervolgens zullen de presentatie, de rondleiding en het diner plaatsvinden. Waarna er na afloop nog gelegenheid is tot napraten.
Omdat het voor de voorbereiding van het diner noodzakelijk is het aantal te verwachten gasten aan te geven hierbij het dringende verzoek om even te melden als u deze avond niet aanwezig kunt zijn.

Intrigerend steekspel

Beste SoN leden, terugkijkend op een zeer geslaagde feestavond bij Restaurant Dutch mag ik u mede namens het bestuur uitnodigen voor de SoN avond van donderdag 12 december aanstaande.

Ook dit beloofd weer een zeer interessante bijeenkomst te worden want tijdens deze avond wordt een presentatie gegeven door ons mede SoN lid: Frans Ooms.

Frans Ooms

Frans zal ons deze avond nader duiden welke strubbelingen gebiedsontwikkelaars rond Schiphol vanaf 1987 ervaren bij het realiseren van gebiedsontwikkelingen.

Het betreft de bedrijven Forward Business Parks 2000 N.V., N.V. LandInvest, waarvan Frans ruim 6 jaar directeur is, en Chipshol Holding B.Vvan de familie Poot.

Het gaat hierbij over de stelselmatige tegenwerkingen door de overheden van de private gebiedsontwikkelaars. Dit laatste heeft er zelfs toe geleid tot dat er door TeleVerde B.V., waar Forward en Chipshol gezamenlijk eigenaar van zijn, een rechtszaak is aangespannen tegen de gemeente Haarlemmermeer.

Schiphol

In het vonnis van de Rechtbank Amsterdam van 3 okt. 2018 is TeleVerde in het gelijk gesteld en is de gemeente veroordeeld tot het vergoeden van schade. Dit proces zal Frans toelichten aan de hand van een videoweergave die tijdens het pleidooi in de rechtbank Amsterdam is vertoond.

Kortom een intrigerend steekspel waarin we worden meegenomen door iemand die zeer nauw betrokken is.

De koffie staat zoals gewoonlijk in Het Wapen van Noordwijkerhout klaar om 8 uur en de presentatie start om half 9.

Tot ziens op de 12e!

Fred van Rooyen, secretaris

Van de voorzitter

Beste SoN leden, we hebben een mooi jubileumjaar achter de rug.

40 jaar bestaan we al en dat hebben we dit jaar samen met de Herenclub de Zilk en de ONNO mogen vieren in de Witte Kerk met als gastspreker Hans Biesheuvel. 

Over jubilarissen gesproken, dit jaar hebben we twee “halve”, n.l. 12,5 jaar: Piet van Duin en Frans Ooms.

Feestavond 2019
Feestavond 2019 bij Restaurant Dutch

Het gaat goed met de SoN! We hebben bijna 70 leden waarvan er structureel 15 actief zijn. Dat willen we zo verder uitbouwen.

Daarom wil het bestuur iedereen aanmoedigen om mee te doen op elke manier. We kunnen namelijk te allen tijde hulp gebruiken bij het vinden van nieuwe leden, sprekers, ideeën voor evenementen en uitgaansdagen. En daarom herhalen we het hier nog maar eens een keer.

Graag wil ik hier tevens een dankwoord richten aan:

De Commissie Clubzaken: John van der Slot, Dirk Hogervorst, Ton Wieringa o.l.v. Herman Heemskerk 

De Commissie Presentaties: Rob Timmers, Alfons Morssink, Peter Duivenvoorde o.l.v. Piet van Duin 

Feestavond 2019
Feestavond 2019 bij Restaurant Dutch

De Commissie Festiviteiten: Gerard Heemskerk en Cock Geerlings, Gerard Klein en Hans Keizer die we hierbij beterschap wensen met het herstel van zijn knie.

En uiteraard Het Bestuur: Fred van Rooijen, Ton Wieringa, Nol den Elzen en Rob Timmers

Door de inzet van al deze mannen is het een fantastisch jaar geweest!

Waarvoor hartelijk dank aan allen! 

Steven Bemelman, voorzitter

SoN feestavond 2019

Beste SoN leden,

Met veel plezier nodig ik jullie met partner, mede namens de feestcommissie en het bestuur van de SoN, uit voor de SoN feestavond op zaterdag 23 november 2019. De feestcommissie heeft weer een hele leuke locatie gevonden voor onze Jaarlijkse Feestavond  te weten Restaurant Dutch in het Beach Hotel (onderdeel van Hotels van Oranje).

De datum is 23 november en de aanvang is 18.00 uur waarna met het welkomstdrankje DUTCH de avond aanvangt.

Keuken restaurant Dutch

De chef-kok heeft een fraai menu in elkaar gezet in het teken van het najaar. Dat belooft een culinair festijn te worden. Indien U dieetwensen hebt: laat het weten aan Hans Keijzers en er wordt een passend vervangend gerecht geserveerd.

Menukaart restaurant Dutch

Parkeren: op het grote parkeerterrein aan de Parallelboulevard nr. 308.  Na afloop ontvangt U een gratis uitrijkaart.

We zouden het zeer op prijs stellen als U voor 11 november laat weten, bij voorkeur per e-mail, of U van de partij bent op 23 november. Wilt u dan ook aangeven of alleen komt of met partner.

Restaurant Dutch

Uiteraard hopen we op een grote opkomst !! U zult begrijpen dat het wel nodig is om een eigen bijdrage te vragen om deze prachtige avond mogelijk te maken. Deze is dit jaar vastgesteld op 35 Euro p.p.

Fred van Rooyen, secretaris

Niet te breken

Tijdens de SoN avond van 14 november a.s. hebben we als spreker Sander Aarts, oprichter van Unbreakable. Sander is voormalig marinier en wordt ook wel de best getrainde militair van Nederland genoemd.

Boek "Niet te breken"

Onlangs heeft hij een boek geschreven getiteld: “Niet te breken“. In dit boek beschrijft hij met ongekende openhartigheid veel prachtige, maar ook veel rauwe momenten van het leven in zijn eenheid de Special Forces.

Op 14 november vertelt Sander wat hij heeft meegemaakt, wat hij daarvan heeft geleerd en hoe ook anderen van zijn ervaringen gebruik maken bij hun persoonlijke ontwikkeling.

Locatie: Het Wapen van Noordwijkerhout. Koffie 20:00 uur, aanvang 20:30 uur.

Veertig jarig bestaan

Beste SoN leden, naar aanleiding van het 40 jarig bestaan van de SoN mag ik u namens het SoN bestuur uitnodigen om gezamenlijk  te proosten op dit heugelijke feit.

Ook de leden van De Heerenclub De Zilk en de ONNO zullen deze speciale avond worden uitgenodigd.

En om deze avond extra cachet te geven hebben we een bijzondere spreker uitgenodigd in de persoon van Hans Biesheuvel.

Hans Biesheuvel

Hans is ondernemer, investeerder en sinds 2011 voorzitter MKB namens welke organisatie hij lid was van de sociaal- economische raad en vanaf 2013 oprichter van ONL voor Ondernemers. Een bijzondere man, met een enorm netwerk, interessant voor ons allen om zijn visie aan te horen en ons te laten inspireren.

Witte Kerkje en SoN logo

De bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 10 oktober a.s. De koffie staat klaar om 20.00 uur en de spreker vangt aan om 20.30 uur. De locatie is Het Witte Kerkje te Noordwijkerhout, dat voor deze gelegenheid sfeervol is aangepast.

We kijken uit naar een mooie en interessante avond! 

Fred van Rooyen, secretaris