Huishoudelijk reglement

Artikel 1: Naam

De naam van de sociëteit luidt:” SOCIËTEIT NOORDWIJKERHOUT”

hierna te noemen: Sociëteit.

Artikel 2: Duur

De sociëteit is opgericht op 1 mei 1979 en bestaat voor onbepaald tijd.

Artikel 3: Vestiging

De sociëteit is gevestigd te Noordwijkerhout.

Artikel 4: Sociëteitsjaar

Het sociëteitsjaar loopt van 1 mei tot en met 30 april daaropvolgend. Het boekjaar is gelijk aan een kalenderjaar.

Artikel 5: Doel

Rekening houdend met en met eerbied voor iedere godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuiging, stelt de sociëteit zich tot doel:

1. het wekken van belangstelling en het verschaffen van inzicht waarop anderen zich zowel maatschappelijk als in hun beroep ontplooien’

2. het stimuleren van de leden bij de ontwikkeling van hun persoonlijke en beroepsmatige activiteiten.

3. het bevorderen van onderlinge vriendschap en wederzijds begrip bij haar leden.

Artikel 6: Middelen

De sociëteit tracht haar doelstelling te bereiken door:

1. mannen met uiteenlopende beroepen en functies met elkaar in contact te brengen en als haar leden te verenigen.

2. haar leden te stimuleren tot het organiseren en verrichten van activiteiten ten dienste van de sociëteit.

3. alle overige middelen die hiertoe bevorderlijk kunnen zijn.

Artikel 7: lidmaatschap

1. Voor het lidmaatschap van de sociëteit komen in aanmerking mannen die:

a. bij aanvang van het sociëteitsjaar de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt.

b. de doelstellingen en de middelen onderschrijven en bereid zijn zich daarvoor actief in te zetten.

c. blijk geven of blijk hebben gegeven van enige verbondenheid of relatie met Noordwijkerhout dan wel de Noordwijkerhoutse gemeenschap.

2. Het aantal leden van de sociëteit wordt door de jaarvergadering op voorstel van het bestuur bepaald.

Zon- en Zeebad Noordwijk

Artikel 8: Nieuwe leden

1. Men wordt lid van de sociëteit als men als zodanig door het bestuur wordt toegelaten.

2. Het aantal leden van de sociëteit wordt door de jaarvergadering op voorstel van het bestuur bepaald.

3. a. Ieder lid van de sociëteit kan een aspirant lid voordragen aan het bestuur, zulks onder overlegging van een korte en bondige introductie van de betreffende persoon.

Deze introductie dient in ieder geval de volgende gegevens te bevatten: naam, adres, woonplaats, naam eventuele partner, leeftijd, huidige werkkring, website, korte omschrijving werkzaamheden alsmede wat het aspirant lid denkt bij te kunnen dragen aan de SON.

b. Het bestuur besluit of aan deze voordracht vervolg gegeven wordt. Het bestuur is bevoegd om de toelating van leden aan een speciale commissie over te dragen. Deze commissie brengt verslag uit aan het bestuur.

c. Indien het bestuur besluit geen gevolg aan deze voordracht te geven, heeft het betreffende lid van de sociëteit casu quo hebben de leden van de sociëteit het recht het bestuur te verzoeken hun besluit aan de eerstkomende vergadering voor te leggen; de vergadering kan alsdan besluiten om het aspirant lid alsnog voor te dragen.

d. Indien het bestuur besluit aan een voordracht vervolg te geven, maakt zij melding aan de leden dat een lid van de sociëteit het voornemen heeft om een aspirant lid mee te nemen naar de eerstkomende bijeenkomst. In de uitnodiging wordt het betreffende aspirant lid kort en bondig geïntroduceerd. Eventuele bezwaren dienen binnen vijf dagen kenbaar gemaakt te worden bij het bestuur. Ingeval van bezwaren van twee of meer leden wordt het aspirant lid niet uitgenodigd voor de bijeenkomst en is het bepaalde in lid f van toepassing.

e. Na de SON-avond wordt er een mail naar de leden gestuurd waarin wordt gevraagd of er een bezwaar is tegen het voorgenomen lidmaatschap van het betreffende aspirant lid. Eventuele bezwaren dienen in dat geval binnen vijf dagen kenbaar gemaakt te worden bij het bestuur.

f. Indien twee of meer leden zich verzetten tegen de toelating van een nieuw lid, kan het bestuur deze bezwaren zelf afhandelen of een commissie instellen. Deze commissie heeft tot taak door middel van onderzoek tot een beslissing over toelating te komen. Zij rapporteert het bestuur over haar beslissing. In de eerstvolgende uitnodiging van een SON- avond wordt de beslissing bekend gemaakt.

g. Noch de commissie, noch het bestuur is verplichting bij weigering tot toelating van een nieuw lid hierover te verklaren tegenover de leden van de sociëteit.

h. Bij toelating van nieuwe leden dient in ogenschouw te worden genomen dat zoveel mogelijk wordt voorkomen, dat gelijke of nagenoeg gelijke beroepen of functies binnen de sociëteit vertegenwoordigd zijn.

Artikel 9: Einde lidmaatschap

1. Het lidmaatschap houdt op:

a: door schriftelijke kennisgeving aan het bestuur.

b. door overlijden.

c. door royement.

2. Leden van de sociëteit die in gebreken blijven contributie betalen of zich niet gedragen overeenkomstig de doelstellingen in artikel 5, kunnen door het bestuur worden geroyeerd.

Artikel 10: Ereleden

De sociëteit ken ereleden. Zij worden op voordracht van het bestuur als zodanig benoemd door de jaarvergadering.

Ereleden behouden hun stemrecht zij zijn vrijgesteld van de jaarlijkse contributiebetaling.

Artikel 11: Vergaderingen

1. De sociëteit komt bijeen zo dikwijls dit voor de goede gang van zaken noodzakelijk is, docht en minste negen maal per jaar. Uitgangspunt hierbij is één vaste sociëteitsavond per maand.

2. De jaarvergadering wordt gehouden in het tweede kwartaal van het kalenderjaar.

3. Zo dikwijls het bestuur of vijf stemgerechtigde leden zulks wenselijk oordeelt, komt een buitengewone vergadering bijeen. Indien tenminste vijf stemgerechtigde den leden wensen dat een buitengewone vergadering bijeen komt, dienen zij dit schriftelijk aan het bestuur mede te delen en daarbij schriftelijke opgave te doen van hun redenen en onderwerpen die zij behandeld willen zien.

Artike12: Stemmingen

1. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. De kandidaat die een meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden op zich verenigt is verkozen. Ongeldig zijn stemmen die blanco of onduidelijk zijn of die zijn uitgebracht op personen die niet kandidaat zijn voor een functie.

2. Stemming over zaken geschiedt mondeling of door handopsteking tenzij de vergadering anders beslist. Beslissingen over zaken vereisen een meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen van de aanwezige stemgerechtigd leden.

3. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

Artike13: Verplichtingen leden

De leden van de sociëteit zijn verplicht om besluiten, beslissingen dan wel besproken onderwerpen tijdens vergaderingen waarvan te verwachten is dat bij bekend raken daarvan buiten de sociëteit schade kan worden aangebracht aan de sociëteit of haar leden, niet naar buiten uit te dragen.

Zon- en Zeebad Noordwijk

Artike14: Bestuur

1. Het bestuur van de sociëteit bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf leden.

2. Bestuursleden worden door de leden gekozen.

3. a. Binnen het bestuur worden in ieder geval de navolgende functies vervuld:

1. voorzitter

2. secretaris

3. penningmeester.

b. Overige functies worden door de bestuursleden vervuld en zij verdelen onderling de taken.

c. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen niet gecombineerd worden.

4. De bestuursleden worden met uitzondering van de functie van voorzitter als bestuurslid gekozen. De voorzitter wordt in functie gekozen.

Voorzitter en andere bestuursleden worden gekozen conform artikel 12 lid 1.

5. a. Bestuursleden worden voor 3 achtereenvolgende jaren gekozen; zij treden niet gelijktijdig af, met dien verstande dat in een tijdsbestek van 3 achtereenvolgende jaren een bestuurswisseling kan plaatsvinden.

b. In het jaar dat de voorzitter is gekozen vindt geen andere bestuurswisselingplaats. In het daaropvolgende jaar vindt de verkiezing plaats van de secretaris en een bestuurslid. In het daaropvolgend jaar vindt de verkiezing plaats van de penningmeester en de vice-voorzitter.

c. Ieder bestuurslid kan zich herkiesbaar stellen.

Artikel 15: Taken en bevoegdheden bestuur

1. Het bestuur draagt zorg voor en waakt over de handhaving van de doelstellingen en over het Huishoudelijk Reglement van de sociëteit. Voorts is zij belast met de behartiging van de belangen van de sociëteit en de uitvoering van de besluiten van de vergaderingen.

2. In gevallen waarin de vergaderingen niet een besluit omtrent het te voeren beleid heeft genomen, handelt het bestuur naar bevind van zaken.

3. Indien het aantal bestuursleden beneden het in het Huishoudelijk Reglement voorgeschreven minimum aantal is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd.

Artikel 16: Commissies

1. Het bestuur is bevoegd commissies in te stellen ten behoeve van de organisatie, voorbereiding en uitvoering van activiteiten. Deze commissies bestaan uit leden van de sociëteit. Bestuursleden hebben in principe daarin geen zitting. Het bestuur toetst voorstellen en beslissingen van deze commissies aan de doelstellingen van de sociëteit en stelt voor zover dit de draagkracht van de sociëteit niet te boven gaat, middelen ter beschikking.

2. De jaarvergadering benoemt een kascommissie die belast is met de controle op het financieel beheer van de penningmeester gedurende het volgende sociëteitsjaar. De kascommissie bestaat uit twee leden en brengt in de jaarvergadering verslag uit.

3. Het bestuur is bevoegd een commissie als bedoeld in artikel 8 onder punt b te benoemen.

Artikel 17: Bestuursleden

1. De voorzitter is bij uitstek de vertegenwoordiger van de sociëteit. Hij geeft leiding aan de werkzaamheden van het bestuur en vervult een stimulerende en coördinerende rol met betrekking tot de activiteiten van de sociëteit.

2. De secretaris is belast met het notuleren van de vergaderingen. Voorst is hij belast met de correspondentie van de sociëteit, de ledenadministratie en het opstellen van het jaarverslag en alle overige werkzaamheden die geacht kunnen worden tot het secretariaat te behoren.

3. De penningmeester is verantwoordelijk voor de boekhouding en de financiële administratie van de sociëteit. Alle inkomsten en uitgaven worden door hem zorgvuldig geadministreerd. Gelden worden door hem zo veel mogelijk gestort op een rentedragende rekening bij een bankinstelling.

Hij is voorts belast met het ontwerpen van de jaarrekening en een toelichting daarop, alsmede voor het opstellen van een begroting voor het nieuwe boekjaar.

De penningmeester is verplicht de kascommissie inlichtingen te verschaffen en inzage in zijn boeken te verlenen, zo dikwijls de kascommissie hierom vraagt.

4. Overige bestuursleden kunnen binnen het bestuur met taken, anders dan in punt 1, 2 en 3 omschreven, worden belast, tenzij zij optreden als vice-voorzitter, of de functie van secretaris of penningmeester waarnemen bij ontstentenis van de voorzitter, secretaris of penningmeester.

Artikel 18: Geldmiddelen

1. De geldmiddelen van de sociëteit bestaan uit:

a. de jaarlijkse contributie van de leden.

b. vrijwillige bijdragen, giften en andere baten.

2. De omvang van de door de leden af te dragen jaarlijkse contributie wordt ieder jaar vastgesteld door de jaarvergadering.

Artikel 19: Ophouden bestaan sociëteit

1. De sociëteit houdt op te bestaan door besluit van een buitengewone ledenvergadering, genomen met een meerderheid van 2/3 deel van het aantal uitgebrachte stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden.

2. Indien de sociëteit ophoudt te bestaan komen haar bezittingen ten goede aan één of meer instellingen van liefdadigheid door de leden aan te wijzen.

Artikel 20: Wijzigingen Huishoudelijk Reglement

1. De jaarvergadering is bevoegd om bij meerderheid van 2/3 deel van het aantal uitgebrachte stemmen van de aanwezige stemgerechtigde leden wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement aan te brengen.

2. Voorstellen tot wijziging kunnen slechts gedaan worden door:

a. het bestuur

b. minimaal vijf stemgerechtigde leden.

3. De jaarvergadering heeft het recht gedane voorstellen tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement te verwerpen, dan wel te wijzigen.

4. Een voorstel als bedoeld in lid 2 dient minimaal 2 weken voor de jaarvergadering schriftelijk bij de leden bekend te worden gemaakt en dient woordelijk de wijzigingen te bevatten. Het voorstel tot wijziging dient met redenen omkleed te zijn.

Artikel 21: Slotbepalingen

1. In de gevallen waarin dit Huishoudelijk Reglement niet voorziet, beslist de jaarvergadering indien zij bijeen is. In alle overige onvoorziene gevallen beslist het bestuur.

2. De jaarvergadering kan een in het vorige lid bedoelde beslissing van het bestuur wijzigen. Een dergelijke wijziging van beslissing door de jaarvergadering tast inmiddels door derden verkregen rechten niet aan.

Aldus gewijzigd vastgesteld en aangenomen in de jaarvergadering van 13 april 2017.


Om te downloaden: PDF bestand – Statuten Sociëteit Noordwijkerhout

BewarenBewaren

BewarenBewarenBewarenBewarenBewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren