Over de SON

De Sociëteit Noordwijkerhout (kortweg SON) is opgericht op 1 mei 1979.

De SON heeft een doelstelling:

Samenzijn versterkt. We waaieren steeds meer uit, we werken steeds verder weg. Een basis om weer samen dingen te delen. Dit platform voorziet in deze behoefte.
Het wekken van belangstelling en het verschaffen van inzicht waarop anderen zich maatschappelijk en/of in hun beroep ontplooien en het bevorderen van onderlinge vriendschap en wederzijds begrip bij haar leden.

De SON tracht haar doelstelling te bereiken door actieve mannen met uiteenlopende beroepen en functies met elkaar in contact te brengen en als haar leden te verenigen.
Leden steunen deze doelstelling, zijn bereid zich daarvoor actief in te zetten en geven blijk van enige verbondenheid of relatie met Noordwijkerhout.

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten van de SON vinden plaats op elke 2e donderdagavond van de maand en beginnen vanaf 20.00 uur. Tijdens de bijeenkomst in april houden wij de Algemene Ledenvergadering.

Eerste SON avond bij het Wapen
Eerste SON avond bij het Wapen van Noordwijkerhout

In juli en in augustus is er een gezellige zomerborrel. Op alle andere maand- bijeenkomsten nodigen wij een spreker uit die voldoet aan de doelstellingen van de SON. De leden streven er naar zoveel mogelijk op de SON-avonden aanwezig te zijn en hebben de intentie dit minimaal op 65 % van de avonden te realiseren. Leden die verhinderd zijn melden dit vooraf bij de Secretaris.
Buiten de 12 SON avonden worden er een aantal keren per jaar in samenwerking met andere Clubs (zoals b.v. de Onno uit Noordwijkerhout) externe bijeenkomsten gefaciliteerd. Dat kan bijvoorbeeld een bedrijfsbezoek zijn of een bijeenkomst met een bijzondere spreker. De leden die hier aan deel willen nemen betalen hiervoor een kleine vergoeding die per gebeurtenis vooraf gecommuniceerd wordt.

Tot nu toe nodigen wij onze partners tweemaal per jaar uit. Tijdens de zomerse BBQ en de jaarlijkse feestavond in november. De contributie bedraagt EUR 350,- per jaar. Alle consumpties tijdens de SON bijeenkomsten zijn verwerkt in deze contributie. Bij speciale gelegenheden, zoals een uitgaansdag, een feest -avond of een bijzonder diner wordt ook wel een extra bijdrage gevraagd.

Zon- en Zeebad Noordwijk
Zon- en Zeebad, Noordwijk

Om een zo breed mogelijk draagvlak te creëren worden de activiteiten verdeeld onder meerdere leden . Hierbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de specifieke kennis die binnen onze club aanwezig is.  Om dit te realiseren hebben wij ter ondersteuning van het Bestuur een aantal Commissies opgericht.

Het Bestuur van de SON bestaat uit:

Voorzitter: dhr. Steven Bemelman
Secretaris: dhr. Fred van Rooyen
Penningmeester: dhr. Nol den Elzen
Bestuurslid: dhr. Rob Timmers
Bestuurslid : dhr. Ton Wieringa

Buiten het bestuur bestaan er 3 commissies . Elke Commissie heeft een Voorzitter en in elke Commissie zit iemand uit het Bestuur. De Commissie-Voorzitters komen een aantal keren met de Bestuursleden bij elkaar.

Commissie Clubzaken:

Voorzitter : dhr. Herman Heemskerk.
Overige Leden : dhr. Steven Bemelman, dhr. John van der Slot, dhr. Dirk Hogervorst, dhr. Ton Wieringa

Activiteiten:
– stimuleren ledenwerving
– procedures actueel houden
– Ledencommissie
– het bijhouden van de aanwezigheid van de leden d.m.v. een presentielijst die per jaar over 12 maanden bijgehouden zal worden en met regelmaat rondgestuurd zal worden.
– Het bewaken van de doelstellingen van de SON , alsmede de normen en waarden.

Zon- en Zeebad Noordwijk
Zon- en Zeebad, Noordwijk
Commissie Presentaties:

Voorzitter : dhr. Piet van Duin, voorzitter.
Overige leden: dhr. Rob Timmers vanuit bestuur, dhr. Alfons Morssink en dhr. Peter Duivenvoorden.

Activiteiten : het regelen en coördineren van sprekers en bedrijfsbezoeken.

Commissie Festiviteiten:

Voorzitter : dhr. Gerard Heemskerk
Overige leden : dhr. Cock Geerlings, dhr. Gerard Klein, dhr. Hans Keizers, dhr. Nol den Elzen.

Activiteiten : Organiseren en regelen van feestavonden ( BBQ en diner-avond)

NB : De benoemingen van alle vacatures binnen de SON zijn steeds voor drie jaar en de deelnemers zijn maximaal één keer herkiesbaar. Op deze wijze houden wij een breed draagvlak in onze club en creëren wij voor een ieder ruimte om desgewenst zich in de sociëteit te ontplooien en tevens de mogelijkheid de frisse wind erin te houden.

Zon- en Zeebad Noordwijk
Zon- en Zeebad, Noordwijk
Introducés:

In bepaalde gevallen is het toegestaan een introducé mee te nemen. Dit moet vooraf bij de Secretaris afgestemd worden.

Goede Doelen en vergoedingen aan sprekers:

De SON geeft geen geld aan goede doelen. Wel kunnen partijen aan SON vragen of er leden zijn die bereid zijn om kennis te delen in de zin van advies of indien een individueel lid dat wil , hand en spandiensten. Wij gaan ervan uit dat de SON voor veel sprekers een interessant genoeg podium is om een groep representatieve Noordwijkerhouters/cq. Streekgenoten te ontmoeten en een verhaal te presenteren en daarmee een nuttige avond te hebben.

Het Bestuur en de Commissies wensen en zetten zich daarvoor in, dat alle leden van de SON zich bij onze Sociëteit thuis voelen en er een mooie en waardevolle tijd beleven.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren