Procedure ledenwerving

De SON staat graag open voor nieuwe leden en daar hebben wij met elkaar een procedure voor afgesproken. Om eventuele miscommunicatie en teleurstellingen te voorkomen zal de procedure jaarlijks als bijlage bij de notulen van de jaarvergadering toegevoegd worden.

Op verzoek en in opdracht coördineert De Commissie Clubzaken de werving van nieuwe leden en treedt als zodanig op als Ledencommissie. Ieder lid van de sociëteit kan een aspirant lid voordragen aan de Commissie Clubzaken , zulks onder overlegging van een korte en bondige introductie van de betreffende persoon . Hiervoor dient er een mail gestuurd te worden aan de Voorzitter van de Commissie Clubzaken.

Indien de Commissie Clubzaken besluit aan een voordracht vervolg te geven, maakt zij melding in de eerstkomende uitnodiging (mail) aan de leden dat een lid van de sociëteit het voornemen heeft om als eerste kennismaking een aspirant lid mee te nemen naar de eerst komende SON-bijeenkomst. Om iedereen vooraf in de gelegenheid te stellen om desgewenst bezwaar te maken, wordt bij de genoemde aankondiging kort en bondig een introductie van het aspirant lid vermeld. Eventuele bezwaren dienen in dat geval binnen 5 werkdagen kenbaar gemaakt te worden bij de Voorzitter van de Commissie Clubzaken.
Indien er geen bezwaar is en iedereen positief is , dan zal het aspirant lid bij de eerst volgende Son-avond ter kennismaking door de Voorzitter van de Son welkom worden geheten Bij wederzijdse tevredenheid wordt het aspirant-lid hierna formeel als nieuw lid benoemd .

Zon- en Zeebad Noordwijk

Indien twee of meer leden zich verzetten tegen de toelating van een nieuw lid, overlegt de Voorzitter van Clubzaken met het Bestuur of
er al dan niet een onderzoek moet komen tot een beslissing over toelating .
Zo ja, dan wordt er een eenmalige commissie benoemd om een advies te geven en zal vervolgens het Bestuur op basis hiervan een finale beslissing nemen. In de eerstvolgende uitnodiging van een SON-avond wordt de beslissing bekend gemaakt.
In geval van weigering tot toelating van een nieuw lid is het bestuur niet verplicht hierover een verklaring af te leggen aan de leden van de sociëteit.

Bij het aantrekken van nieuwe leden dient er in ogenschouw te worden genomen,dat het nieuwe lid bij de Sociëteit past en zich er dus thuis zal voelen. Alhoewel het geen probleem is dat er meerdere leden uit een zelfde beroepsgroep komen, is het gewenst dat er zoveel mogelijk verschillende beroepen of functies binnen de sociëteit vertegenwoordigd zijn. Nieuwe SON leden zijn actief werkzaam in hun bedrijf/beroep, ze zijn bekend met de doelstellingen van de Son en nemen daar actief aan deel . SON leden hebben de intentie om de maandbijeenkomsten zoveel mogelijk bij te wonen ( > 65 % ). SON leden mogen na beëindiging van hun actieve beroeps-uitoefening onbeperkt lid blijven van de sociëteit.


Om te downloaden: PDF bestand – Inschrijfformulier aspirant SoN lid

Dit formulier kan desgewenst uitgeprint en – na invulling – gescand worden. Per email retour sturen naar: info@son-noordwijkerhout.nl of op een SoN avond inleveren.

Om te downloaden: PDF bestand – Nieuwe ronde ledenwerving