Privacybeleid

Inleiding

Om een ledenadministratie bij te houden verwerkt de Sociëteit Noordwijkerhout (kortweg SON) persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat de SON inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen.
De SON zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is:
De Sociëteit Noordwijkerhout (kortweg SON)
Maandagse Wetering 10, 2211 WV Noordwijkerhout
https://www.son-noordwijkerhout.nl
info@son-noordwijkerhout.nl

De SON verwerkt de volgende persoonsgegevens:
– achternaam
– voornamen
– geslacht
– adres
– telefoonnummer
– emailadres
– bedrijfsnaam, domeinnaam (indien van toepassing)
– bankrekeningnummer

Verwerkingsgrond

De SON verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:
a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven;
b. de verwerking noodzakelijk is voor het bijhouden van de ledenadministratie of wanneer de SON een wettelijke verplichting dient na te komen.
d. er sprake is van een gerechtvaardigd belang van de SON, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van activiteiten en nieuws van de SON aan betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:
– ledenadministratie en facturatie van contributie
– versturen circulaires, nieuwsbrieven
– telefonisch contact, e-mailcontact
– uitvoering wettelijke verplichtingen

Delen van persoonsgegevens met derden

De SON verstrekt persoonsgegevens in principe niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met de leden gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaarduur van persoonsgegevens

De SON zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens. Dit kan via de website van de SON of door middel van telefoon of e-mail. De SON zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website

De website van de SON gebruikt uitsluitend en spaarzaam functionele cookies om door de bezoekers ingevoerde gegevens te onthouden en daardoor het gebruik van de website te vergemakkelijken.

Beveiliging van de door de SON vastgelegde persoonsgegevens

De SON neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met de SON.

Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal de SON onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. De SON meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt de SON onverwijld contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met de SON via info@son-noordwijkerhout.nl

Intrekken toestemming

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van de SON schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).